Хуудсууд

2011-03-21

Verilog ашиглан цуваа танигч хийсэн минь

Verilog хэрэглээд цуваа танигч хийснийгээ та бүхэнтэй хуваалцья гэж бодлоо. Электрон хэлхээ нь хир зай эзлэх вэ, хэлхээ их халах уу гэх мэт асуудлуудыг бодолцоогүйг анхаарна уу!

Энд цуваа танигчийгаа finite-state machine болон цуваа оролт, паралель гаралттай shift register ашиглан хийсэн юм.

Finite-state machine


`timescale 1ns / 1ps
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Module Name:  fsm
// Tool versions: Xilinx ISE 12.1
// Description:
//        Sequence detector using FSM
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
module fsm(clk, reset, inp, outp);
 input clk;
 input reset;
 input inp;
 output outp;
 
 reg[2:0] state;
 reg outp;
 
 always @(posedge clk) // always trigger on clk
   begin
    if (reset) // check if reset
      begin
       state <= 3'b000;        outp <= 1'b0;       end     else    // else update outp       begin        if (state == 3'b111 & inp == 1'b0)          outp <= 1'b1;        else          outp <= 1'b0;       end     case(state) // state transition     3'b000:       if (inp == 1'b1) state <= 3'b001;       else state <= 3'b000;     3'b001:       if (inp == 1'b0) state <= 3'b010;       else state <= 3'b000;     3'b010:       if (inp == 1'b0) state <= 3'b011;       else state <= 3'b000;     3'b011:       if (inp == 1'b1) state <= 3'b100;       else state <= 3'b000;     3'b100:       if (inp == 1'b0) state <= 3'b101;       else state <= 3'b000;     3'b101:       if (inp == 1'b1) state <= 3'b110;       else state <= 3'b000;     3'b110:       if (inp == 1'b1) state <= 3'b111;       else state <= 3'b000;     3'b111:       state <= 3'b000;     default:       state <= 3'b000;     endcase    end    endmodule 

Хэлхээ нь ийм болж байна:

Shift-register


`timescale 1ns / 1ps
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Module Name:  shr
// Tool versions: Xilinx ISE 12.1
// Description: 
//        Sequence detector using shift register
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
module shr(clk, reset, inp, outp);
  input clk;
  input reset;
  input inp;
  output outp;
  
  reg[7:0] shr;
  reg outp;
  
  always @(posedge clk) // always trigger on clk
   begin
     if (reset) // check if reset
      begin
        shr <= 8'b00000000;
        outp <= 1'b0;
      end
     else
      begin
        shr <= shr << 1;
        shr[0] <= inp;
        if (shr == 8'b10010110)
         outp <= 1'b1;
        else
         outp <= 1'b0;
      end
     
   end

endmodule

За тэгээд 2уланг нь доорх тест модулиар ажиллууллаа даа:


`timescale 1ns / 1ps
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Module Name:  shr_test
// Tool versions: Xilinx ISE 12.1
// Description:
//        Verilog Test Fixture created by ISE for modules:
//          shr
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module shr_test;

// Inputs
reg clk;
reg reset;
reg inp;

// Outputs
wire outp;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
shr uut (
 .clk(clk),
 .reset(reset),
 .inp(inp),
 .outp(outp)
);

always #5 clk = ~clk;

initial begin
 // Initialize
 clk = 1;
 inp = 0;
 reset = 0;

 // reset=1 when clk rises and reset=0
 // in the next rise of clk
 #9 reset = 1;
 #3 reset = 0;

 // Stimulus
 #1 inp = 1;
 #10 inp = 0;
 #10 inp = 0;
 #10 inp = 1;
 #10 inp = 0;
 #10 inp = 1;
 #10 inp = 1;
 #10 inp = 0;
 #30
 $finish;
end
  
endmodule

За тэгсэн чинь доорх симуляцууд гараад ирлээ.

Finite-state machine

Shift register

No comments:

Post a Comment