Хуудсууд

2010-03-07

Моторолла 68000

Эхэн үеийн Макуудад ажилладаг байсан Моторолла 68000 процессерийн ассемблэр хэл дээр програм бичлээ. 16 бит, тэмдэгтгүй тоог анхны тоо эсэхийг шалгадаг програм; яарч хийсэн учир илүү хурдан ажиллууладаг, цөөхөн регистр ашигладаг болгож амжсангүй.
   ORG $0500
num  DC.W 83

   ORG $0600
res  DS.B  1


   ORG $1000
start MOVEA.L   #$4000,SP

   MOVE.B    #2, (res)
   PEA    num     
   JSR    chkpri   
   MOVE.B  D7, res

   MOVEA.L  #$4000,SP

   MOVE.B #9, D0
   TRAP #15

   ORG $2000
chkpri MOVE.W 6(A7),A1
   MOVE.W #2,D3
   MOVE.W (A1),D4
back MOVE.L D4,D2
   DIVU.W D3,D2
   ADD.W #1,D3
   CMP.W D4,D3
   BEQ pri
   SWAP D2
   CMPI.W #0,D2
   BNE back
   MOVEQ #0,D7
   RTS
pri  MOVEQ #1,D7
   RTS


   END START
chkpri рутиныг ашиглаад массиваас анхны тоонуудыг ялгаж өөр массивт хуулдаг програм:
  ORG $0502
from  DC.W 87,92,7,84,65,32,11,83,103,287
N  DC.W 10

  ORG $0602 
to  DS.W N
 

   
    
  ORG   $1000
 
start  MOVEA.L   #$4000,SP
 
 
  LEA from,A2 
  LEA to,A3 
  MOVE.W N,D5  
  MULU.W #2,D5  
    
  MOVE.W #0,D1  
back1  PEA 0(A2,D1.W) 
  ADDI.W #2,D1  
  JSR chkpri  
  CMPI.W #1,D7  
  BEQ cpypri
  CMP.W D1,D5  
  BNE back1
            LEA to,A3 
  MOVE.W D6,(A3)  
  JMP out  
  
cpypri     ADDI.W #1,D6  
  ADD.W #2,A3  
  MOVE.W D4,(A3)  
  JMP back1

out

1 comment:

 1. Bagadaa uhaan joloogui togloj ussun Sega maani MC68000 deer hiigdsiin bn shdee hehe. http://en.wikipedia.org/wiki/Mega_Drive

  ReplyDelete