Хуудсууд

2009-11-15

Моторолла 6800

Моторолла 6800 бол нилээн дээхний 8 бит дээр ажилладаг бичил схем билээ. Өмнөх бичлэг дээр Intel x86 дээр бичсэн Фибоначийн дараалал олдог бодлогыг MC6800 дээр бичье.
 org $0000
 clra
 clrb 
 ldaa #6 ; find F6
 staa $001E ; n=6
 ldaa #1 ; A=F0
 ldab #1 ; B=F1
start: staa $001F ; Fn=A
 aba  ; A=A+B 
 dec $001E ; n=n-1 
 tst $001E ; test if n=0
 bne notyet ; if not branch to notyet  
 swi  ; software interrupt 
notyet: ldab $001F ; b=Fn
 jmp start ; jump to start