Хуудсууд

2009-11-15

Моторолла 6800

Моторолла 6800 бол нилээн дээхний 8 бит дээр ажилладаг бичил схем билээ. Өмнөх бичлэг дээр Intel x86 дээр бичсэн Фибоначийн дараалал олдог бодлогыг MC6800 дээр бичье.
  org $0000
  clra
  clrb  
  ldaa #6  ; find F6
  staa $001E  ; n=6
  ldaa #1  ; A=F0
  ldab #1  ; B=F1
start: staa $001F  ; Fn=A
  aba   ; A=A+B  
  dec $001E  ; n=n-1  
  tst $001E  ; test if n=0
  bne notyet ; if not branch to notyet   
  swi   ; software interrupt  
notyet: ldab $001F  ; b=Fn
  jmp start  ; jump to start