Хуудсууд

2009-11-11

Ассемблэр дээр код бичих

Ассемблийн хэл дээр бичигдсэн програм нь машины хэлрүү хялбархан хөрвүүлэгдэнэ. Энд NASM ашиглан жишээнүүд авч үзье. NASM нь Intel x86 хэл дээр ажиллана. Доорх програмыг авч үзье:
segment .data          ; used for assigned variables
 msg db  "Hello, world!",10
 len equ $ - msg       ; macro to calculate length of msg
                ; equ for constant, ($-msg) means substract
                ; msg's head address location from current address location

segment .text

global _start

_start:             ; starting point

 mov eax,4          ; print system call
 mov ebx,1          ; standard output
 mov ecx,msg         ; the message to print
 mov edx,len         ; the length
 int 80h           ; software interrupt

 mov eax,1          ; exit system call
 mov ebx,0          ; successful
 int 80h           ; software interrupt

гэж бичээд foo.asm нэр өгч хадгалья. Дээрх програмын обьект файлыг Линүксд зориулж үүсгэхдээ:
nasm -f elf foo.asm -o foo.o
Одоо доорх коммандаар машины хэл дээрх кодыг нь харья:
nasm -f elf foo.asm -l foo.lis
Ингэхэд foo.lis файл үүссэн байна. Агуулгыг нь харвал:
1                 segment .data
2 00000000 48656C6C6F2C20776F-   msg db  "Hello, world!",10
3 00000009 726C64210A     
4                 len equ $ - msg
5                 
6                 segment .text
7                 global _start
8                 
9                 _start:
10 00000000 B804000000         mov eax,4
11 00000005 BB01000000         mov ebx,1
12 0000000A B9[00000000]        mov ecx,msg
13 0000000F BA0E000000         mov edx,len
14 00000014 CD80            int 80h
15                 
16 00000016 B801000000         mov eax,1
17 0000001B BB00000000         mov ebx,0
18 00000020 CD80            int 80h
эндээс компьютэрийн RAM санамж дээр бичигдэж ажиллах машины код харагдаж байна. Хэдийгээр эхний хаяг 0x00000000 гэж харагдаж байгаа ч санамжинд хуулагдах үед үйлдлийн систем хоосон буй өөр хаягаа оноож өгнө. Дээрх машины коп нь програмаас гараад software interrupt хийж байгаа учир линкэр ашиглан уншигддаг програм болгож болно:
ld foo.o -o foo -e _start
Тэгээд шууд ./foo гээд ажиллуулж болно. Одоо өөр нэг жишээ авч үзье. Доорх жишээнд C хэл дээр бичигдсэн програмаас ассемблэрийн хэл дээр бичигдсэн рутинийг ажиллуулах болно. bar.c
#include 

int star();
int fibo(int k);

int main() {
 int k,i;
 k = star();
 printf("Number is: %d\n", k);
 k = fibo(5);
 printf("5-th Fibonacci number is: %d\n", k);
 for(i=0;i<=8;i++) {
 printf("%d ", fibo(i));
 }
 printf("\n");
 return 0;
}

bar.asm

global star
global fibo

segment .bss
 sum resb 1

segment .text

star: mov ecx,8
 mov edx,9
 add ecx,edx
 mov [sum],ecx
 mov eax,[sum] 
 ret
fibo: push ebp
 mov ebp,esp
 mov eax,1
 mov ebx,1
 mov edx,[ebp+8]
 cmp edx,1
 jle fstop
 dec edx
fstep: mov ecx,eax
 add eax,ebx
 dec edx
 mov ebx,ecx
 cmp edx,0
 jne fstep 
fstop: pop ebp 
 ret
Ажиллуулахдаа:

1 - Ассемблэр кодноос обьект файл үүсгэнэ:

  nasm -f elf bar.asm -o barasm.o
2 - C кодноос обьект файл үүсгэнэ:
  gcc -c bar.c -o barc.o
3 - Обьект файлуудыг холбоно:
  gcc barasm.o barc.o -o bar
4 - Програмыг ажиллуулна:
  ./bar

USB дээр Damn Small Linux суулгах

 1. dsl-[version]-embedded.zip файлыг татаж аваад форматласан USB санамжийн төхөөрөмжид задална
 2. syslinux -ma G: гэж USB төхөөрөмжөө Bootable болгоно
 3. BIOS дээр компьютерээ USD төхөөрөмжөөс эхэлж Boot хийдэг болгоод асаана
Damn Small Linux нь маш жижиг хэмжээтэй (~50MB) бөгөөд Knoppix дээр суурилсан учир RAM дээр шууд ачааллана. mydsl-load комманд ашиглаад tar.gz, tar.bz2, dsl гэх мэт өргөтгөлтэй програмуудыг хялбархан суулгаж болно. mount /dev/hda1, mount /dev/sda1 гээд хатуу диск болон USB дисктэйгээ холбогдчихно.