Хуудсууд

2009-12-25

Ассемблэр дээр програм бичих

Өчигдөр CodeWarrior татаж авлаа, үнэхээр лаг юмаа хэхэ. Ингээд доор сарыг аваад тухайн сар хэдэн хоногтойг A аккумляторт буцаадаг програс бичлээ. LCD цаг хийсэн лабораторт хэрэг болсон юм л даа. Илүү хурдан ажиллах кодны санаа байвал хуваалцаарай хүмүүсээ.
MY_EXTENDED_RAM: SECTION
YEAR    DS.w 1
MONTH    DS.b 1
DAY     DS.b 1

MyCode:   SECTION
main:
_Startup:
Entry: 
      LDD  #2006
      STD  YEAR
      LDAA  #4
      STAA  MONTH
      LDAA  #5
      STAA  DAY
      JSR  DAYBYMONTH
      SWI

DAYBYMONTH:       ; returns # of days in ACC A
      LDAB  MONTH  
      CMPB  #2   
      BEQ  TSTLEAP 
            
      CMPB  #8    
      BGE  AUTUMN  
      LDAA  MONTH   
      ASRA 
      BCC   D30
      LDAA  #31   
      RTS
AUTUMN:   
      LDAA  MONTH   
      ASRA 
      BCS   D30
      LDAA  #31
      RTS
D30:    
      LDAA  #30
      RTS
TSTLEAP:
      LDD  YEAR
      LDX  #4
      IDIV
      TBNE  D,NOTLEAP
      LDAA  #29
      RTS
NOTLEAP:
      LDAA  #28
      RTS

No comments:

Post a Comment