Хуудсууд

2009-08-10

Windows дээр Haskell ажиллуулах

Haskell програмын хэлийн хамгийн алдартай компайлэр нь GHC буюу Glasgow Haskell Compiler юм байна. Энэ интэрпрэтэр буюу компайлэрийг Windows дээр хэрэглэснээ бичиж үлдээе!
Prelude> :cd C:/Haskell/
Prelude> :load Main.hs
*Main> main
C:/Haskell/Main.hs файлын агуулга нь доорх шиг байна.
module Main where

main = do
     putStrLn "Hello, World!"

No comments:

Post a Comment