Хуудсууд

2009-08-10

Процесс хоорондын харилцаа буюу IPC

#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < string.h >
#include < sys/sem.h >
#include < sys/shm.h >
#include < sys/types.h >
#include < sys/ipc.h >
#include < time.h >

#define SEMKEY (1492)
#define SHMKEY (1493)
#define SHMKEY2 (1494)

int obid() {
 int shmid2;
 int * bestbid;
 if ((shmid2 = shmget(SHMKEY2, sizeof(int), 0666)) < 0) {
 exit(-1);
 }
 if ((bestbid = shmat(shmid2, NULL, 0)) == (int *) -1) {
 exit(-1);
 }
 if (*bestbid == -1)
        printf("Үнэ хаялтын шийдвэр хүлээгдэж байна.n");
 while (*bestbid == -1)
        sleep(1);
 return 0;
}

int main(int argc, char **argv){
 int n;
 int semid;
 int shmid, shmid2;
 pid_t pid;
 int retval;
 int i; // for iteration i.e., C99 standard
 struct sembuf operations[1];
 int * bids, * bestbid;
 int semval;
 int rndnum;
 int min;
 int processid;

 if (argc < 2) {
 printf("Алдаа: Ажиллуулмаар байгаа процессийн тоо хэмжээг оруулаагүй байна.n");
 exit(-1);
 }
 n = atoi(argv[1]);

 /* Semaphore */

 semid = semget(SEMKEY, 1, 0666 | IPC_CREAT);
 if(semid < 0)
 {
 exit(-1);
 }

 union semun {
 int val;
 struct semid_ds *buf;
 ushort * array;
 } argument;
 argument.val = n;

 if( semctl(semid, 0, SETVAL, argument) < 0) {
        printf("Алдаа: Сэмафорын утгыг өгч чадсангүй.\n");
        exit(-1);
    }

 /* Shared memory for bids */

 if ((shmid = shmget(SHMKEY, n*sizeof(int), IPC_CREAT | 0666)) < 0) {
 exit(-1);
 }

 if ((bids = shmat(shmid, NULL, 0)) == (int *) -1) {
 exit(-1);
 }

 /* Shared memory for the minimum bid */

 if ((shmid2 = shmget(SHMKEY2, sizeof(int), IPC_CREAT | 0666)) < 0) {
 exit(-1);
 }

 if ((bestbid = shmat(shmid2, NULL, 0)) == (int *) -1) {
 exit(-1);
 }

 *bestbid = -1;

 for (i=0; i < n; i++) {
 pid = fork();
 if (pid < 0) {
  printf("Алдаа: Хүүхэд процесс үүсгэхэд алдаа гарлаа.\n");
 } else if (pid == 0) { //child process
  processid = i;
  semval = semctl(semid, 0, GETVAL, argument);

  rndnum = (abs((getpid() * rand())) % 1000) + 10;

  *(bids+semval) = rndnum;

  printf("Процесс #%d: %d MNT Үнэ санал болголоо. ", i, rndnum);

  operations[0].sem_num = 0;
  operations[0].sem_op = -1;
  operations[0].sem_flg = 0;

  if (semval == 1) {
  printf("Шийдвэр хүлээгдэж байна.\n");
        min = *(bids+i);
  for(i=1; i <= n; i++) {
   if (min > *(bids+i+1) & i+1 <= n) {
   min = *(bids+i+1);
   }
  }
  *bestbid= min;
  printf("Хамгийн бага үнийн санал: %d MNT. obid функцд хүлээгдэж байсан процессууд ажилна.\n", *bestbid);
  }

  retval = semop(semid, operations, 1);

  if(retval == 0)
  {
  if (obid() == 0) {
          printf("Процесс #%d: obid функцээс буцлаа. \n", processid);
        }
  exit(0);
  }

 } else { //parent process
  if (semctl(semid, 0, GETVAL, argument) == 0) {
  semctl(semid,0,IPC_RMID,0);
        shmctl(shmid,IPC_RMID,0);
        shmctl(shmid2,IPC_RMID,0);
        exit(0);
  }
 }
 }

 printf("n");
 return 0;
}

1 comment:

 1. ажиллаж байна кодыг жаахан тайлбар бичвэл зүгээр л байна :)

  ReplyDelete